GDPR

Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bod 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) je spoločnosť : Autocentrum, a.s., Centrum I 1414/32, 018 41 Dubnica nad Váhom,

IČO: 36 316 512

Kontaktné údaje správcu sú :

Email: jozef.suchanek@autocentrumtn.sk

Telefón: 0911 467 276

Čo znamená pojem osobné údaje a prečo ich spracúvame

Pod termínom osobné údaje GDPR rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ale aj odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám prevádzkovateľ nemohlo poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s poskytovaním služieb alebo plnením činností zo strany prevádzkovateľa, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je vždy vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

Kto je prevádzkovateľom a kto sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Autocentrum, a.s. ako právnická osoba spracúva osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa, kedy priamo prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracúvania.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:

Plnenie zmluvy podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

 • V danom prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné buď na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako dotknutá osoba – v rámci činnosti prevádzkovateľa ide najmä a predovšetkým o výkon opráv a servisu Vašich vozidiel alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

Plnenie našej zákonnej povinnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR

 • V danom prípade je nevyhnutné Vaše osobné údaje spracúvať a archivovať z dôvodu, že prevádzkovateľom takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (ide napr. o zákonom stanovenú archiváciu faktúr).

Plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 • V danom prípade je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu prevádzkovateľ musí vždy zvážiť, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. O takomto spracovaní Vašich osobných údajov ste vždy informovaný priamo v priestoroch prevádzkovateľa [ide napr. o zabezpečenie bezpečnosti vnútorných priestorov prevádzkovateľa (zabezpečenie ochrany majetku vrátane Vašich vozidiel, ako aj zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb), marketingové účely(online reklama, cielenie reklamy)- spracovanie štatistík návštevnosti

Súhlas podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

 • V danom prípade je na splnenie určitého účelu spracúvania potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jednoznačným prejavom vôle, ktorý musí byť slobodný, dostatočne konkrétny, založený na Vašom poznaní (t.j. musí byť informovaný) a jednoznačne vyjadrený Vašim súhlasom so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prichádza do úvahy vtedy, ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov.

Kategórie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom

Pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb autoservisu musí prevádzkovateľ spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje zákazníkov akými sú najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo technického preukazu
 • Údaje týkajúce sa zamestnancov, t. j. titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo zamestnanca
 • Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo
 • Údaje o zákazníkovi fyzickej osobe - podnikateľovi, kedy môže prísť k spracúvaniu osobných údajov ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania
 • Údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách
 • Údaje zaznamenané kamerovým systémom.
 • Facebook, messenger (HootSuite, URL adresy.....)
 • Cookie (FB pixel)

Komu sprístupňujeme osobné údaje

V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi postúpiť aj iným subjektom. Osobné údaje spracúvané Autocentrum, a.s. v pozícii prevádzkovateľa môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že tak rozhodne prevádzkovateľ , alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že je voľba príjemcu osobných údajov na prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ zdôrazňuje, že iným subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu a prevádzkovateľ vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň prevádzkovateľ informuje, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov osobných údajov:

Oprávnené osoby v rámci prevádzkovateľa

Ide o osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom a sú zaviazané mlčanlivosťou, pričom táto ich povinnosť trvá aj po skončení ich spolupráce s prevádzkovateľom (ide o zamestnancov.);

Zmluvní partneri prevádzkovateľa poverení prevádzkovateľom

Ide o osoby, ktoré sú zmluvnými partnermi prevádzkovateľa a spracúvajú Vaše osobné údaje na základe pokynu prevádzkovateľa, a to vždy v rozsahu nevyhnutnom na stanovený účel.

V danom prípade je teda Autocentrum, a.s. prevádzkovateľ a zmluvný partner je sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ ubezpečuje, že pri výbere zmluvných partnerov postupuje v zmysle GDPR a Zákona, a spracovaním osobných údajov poveruje len zmluvného partnera, ktorý poskytuje dostatočné bezpečnostné, technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré zabezpečujú ochranu Vašich práv ako dotknutej osoby. V tomto prípade sú príjemcami nasledovné kategórie príjemcov:

 • obchodní partneri prevádzkovateľa zabezpečujúci fyzický a programový servis informačných technológií najmä informačných systémov, počítačových programov a serverov, potrebných pre poskytovanie služieb a výkon činnosti prevádzkovateľa
 • obchodní partneri zabezpečujúci plnenie povinností prevádzkovateľa v oblasti právnych služieb, personalistiky, daní, auditu, účtovníctva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

Subjekty oprávnené spracúvať osobné údajena základe zákona

Aby si Autocentrum, a.s. splnilo povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov a z požiadaviek štátnych alebo iných orgánov, sprístupňuje Vaše osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom a pod., pokiaľ prevádzkovateľovi. takáto povinnosť vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Účely spracovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás prevádzkovateľ získava vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Týmito účelmi sú predovšetkým:

Poskytovanie služieb prevádzkovateľa – údaje, ktoré od Vás prevádzkovateľ získa, aby Vám vedelo dodať služby, pričom údaje získame ako nevyhnutú súčasť poskytovania služieb autoservisu.

Fakturácia, dodacie listy, zákazkové listy, evidencia servisných zásahov – osobné údaje sa spracúvajú na účely vystavenia faktúr, dodacích listov, zákazkových listov, evidencie servisných zásahov a na účely prijímania a evidovania platieb, resp. pohľadávok.

Komunikácia s dotknutými osobami, so zmluvnými partnermi, s potenciálnymi zmluvnými partnermi.

Na ďalšie účely vyplývajúce zo zákona a z uzatvorených zmlúv.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú zo strany prevádzkovateľa spracúvané len na nevyhnutnú dobu a vždy po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje spracúvame.

Generálne, osobné údaje sa uchovávajú, ak je to nevyhnutné po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobné údaje poskytnuté na účely plnenia zmluvy uchovávame len počas nevyhnutnej doby a len ak je to nevyhnutné za účelom splnenia zmluvných povinností prevádzkovateľa , alebo ak jen to nevyhnutné za účelom vynútenia splnenia povinností zmluvného partnera prevádzkovateľa, alebo počas trvania potenciálnych zodpovednostných nárokov zo zmlúv.

Po skončení zmluvného vzťahu uchováva prevádzkovateľ osobné údaje len ak je to nevyhnutné, a to len do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich s dotknutou zmluvou alebo počas nevyhnutnej doby, ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie práv zo zmluvy či už zo strany prevádzkovateľa alebo zmluvného partnera alebo dotknutej osoby vrátane zákazníkov.

Ak ide o spracovanie osobných údajov založené na udelení súhlasu dotknutej osoby, osobné údaje spracúva prevádzkovateľ do odvolania tohto súhlasu.

Prenos do tretích krajín:

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastať len v prípade, ak je právny režim takýchto krajín považovaný Európskou komisiou za právny režim zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Bezpečnosť:

Prevádzkovateľ sa dôsledne stará o bezpečnosť osobných údajov a spracúvanie nastáva, resp. prebieha len v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane GDPR a Zákona. Prevádzkovateľ kladie dôraz na bezpečnostné, technické, organizačné a personálne zabezpečenie spracúvaných údajov.

Osobné údaje v elektronickej forme uchováva prevádzkovateľ v databázach a systémoch, ktoré prevádzkovateľ chráni pred akýmkoľvek poškodením, zničením, stratou či iným zneužitím. Prístup do predmetných systémov a databáz má len osoba, ktorá s osobnými údajmi potrebuje nakladať s ohľadom na účel spracúvania osobných údajov. Kvalita zabezpečenia ochrany osobných údajov je pravidelne monitorovaná a vylepšovaná.

Vaše práva súvisiace s ochranou osobných údajov:

Dotknutá osoba má v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo žiadať potvrdenie o tom, či sa o nej spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Dotknutej osobe bude poskytnutá kópia osobných údajov, ktoré sa spracúvajú.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby bez zbytočného odkladu boli opravené nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli vymazané a prestali sa spracúvať:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané
 • ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namietala voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú; alebo
 • ak spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby nie je v súlade s GDPR alebo Zákonom z iných dôvodov.

Právo na obmedzeniespracúvania

Dotknutá osoba má právo, aby spracúvanie bolo obmedzené, ak:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľa overiť - správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba sa rozhodne, že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov bude žiadať obmedzenie ich spracúvania;
 • už osobné údaje dotknutej osoby na účely spracúvania nie sú pre prevádzkovateľa potrebné, ale potrebuje ich dotknutá - osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak prišlo k obmedzeniu spracúvania, prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenos

V prípade, že sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, má dotknutá osoba možnosť získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ktoré dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi , a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte. Zároveň má dotknutá osoba právo požiadať prevádzkovateľa, aby jej osobné údaje prenieslo k prevádzkovateľovi, ktorého si dotknutá osoba zvolí.

Prenosnosť údajov automaticky nevedie k vymazaniu údajov zo systémov prevádzkovateľa a nemá ani vplyv na pôvodné obdobie uchovávania údajov, ktoré sa vzťahuje na prenesené údaje.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby. Právo odvolať súhlas (ak relevantné) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

V prípade, že sa dotknutá osoba domnieva, že prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje v rozpore s platnými právnymi predpismi, má právo podať sťažnosť na štátny orgán vykonávajúci dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Vyššie uvedené práva môže dotknutá osoba uplatniť tak, že napíše prevádzkovateľovi e-mailovú správu na adresu jozef.suchanek@autocentrumtn.sk a v riadku predmetu uvedie: „Ochrana osobných údajov“.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

emailom : na jozef.suchanek@autocentrumtn.sk písomne alebo osobne doručením na adresu: Autocentrum, a.s., Centrum I 1414/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 316 512

V prípade, že sa domnievate ,že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje:

IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:

+421 /2 3231 3214
E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk

Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00

piatok: 8:00 - 14:00

Zásady používania súborov cookies

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo "pokaziť" určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies. 

Ako používame súbory cookies 


Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate. 

Zakázanie súborov cookies 


Nastaveniu súborov cookies môžete zabrániť tak, že upravíte nastavenia vo vašom prehliadači (prezrite si časť Pomoc vo vašom prehliadači, ak chcete zistiť ako to urobiť). Berte na vedomie, že zakázanie súborov cookies bude mať vplyv na funkčnosť tejto a mnohých iných webových lokalít ktoré navštívite. Zakázanie súborov cookies má obvykle za následok aj zakázanie určitých funkcii a vlastností tejto lokality. Preto sa odporúča aby ste súbory cookies nezakazovali.

Súbory cookies, ktoré nastavujeme 


Keď zadáte údaje prostredníctvom formulárov, napríklad tých, ktoré nájdete na kontaktných stránkach alebo formulároch komentárov, súbory cookies môžu byť nastavené tak, aby si zapamätali informácie o užívateľovi pre budúcu korešpondenciu. 

Súbory cookies tretích strán 


V istých špeciálnych prípadoch používame aj súbory cookies, ktoré sú poskytované dôveryhodnými tretími stranami. Nasledujúca časť popisuje, na ktoré súbory cookies môžete naraziť cez túto lokalitu. Táto lokalita využíva službu Google Analytics, ktorá predstavuje jedno z najrozšírenejších webových riešení na identifikáciu toho, ako lokalitu používate a spôsobov, ako môžeme váš zážitok zlepšiť. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Pre viac informácií o súboroch cookies Google Analytics navštívte oficiálnu stránku Google Analytics. Analýza tretími stranami sa používa na sledovanie a meranie používania tejto lokality, aby sme vám aj naďalej mohli ponúkať zaujímavý obsah. Tieto súbory cookies môžu sledovať napríklad to, aký dlhý čas na lokalite trávite a aké stránky navštevujete, čo nám pomáha zisťovať, ako by sme pre vás mohli lokalitu vylepšiť. V niektorých prípadoch vám môžeme poskytovať obsah prispôsobený na základe toho, čo ste nám o sebe povedali buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom prepojenia na účet sociálnych médií. Tieto typy súborov cookies nám jednoducho umožňujú poskytovať vám obsah, ktorý by vás mohol zaujímať. Taktiež používame tlačidlá a/alebo doplnky sociálnych médií, ktoré vám umožnia prepojiť sa rôznymi spôsobmi s vašou sociálnou sieťou. Na to, aby tieto tlačidlá a doplnky fungovali, vám nasledovné sociálne médiá vrátane: Facebook, Youtube, nastavia súbory cookies cez našu webovú lokalitu, ktorá sa môže použiť na rozšírenie vášho profilu na ich webovej lokalite alebo na poskytovanie údajov, ktoré držia na rôzne účely uvedené v ich zásadách používania osobných údajov. 

Viac informácií 


Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: jozef.suchanek@autocentrumtn.sk alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii  Kontaktujte nás. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

 

Záverečné ustanovenia

Odosielaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete ,že ste oboznámený s podmienkami na ochranu osobných údajov a že ich prijímate.

Svoj súhlas (prejav slobodnej vôle) prejavíte zaškrtnutím políčka

,, súhlasím " prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste prijali v plnom rozsahu podmienky ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach ,o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018